napis fundacja2323napis fundacja fbnapis fundacja yt

AllWin

„ALLwin – wygrajmy z białaczką!”


Wcześnie wykryta białaczka jest uleczalna w 80-90 procentach. Dlatego Fundacja z Pompą – Pomóż Dzieciom z Białaczką chce prowadzić program profilaktyczny „ALLwin - wygrajmy z białaczką”. Chcemy uświadamiać lekarzy i rodziców – podpowiadać na co zwracać uwagę i jakich objawów nie wolno lekceważyć.


Do kogo skierowany program?

  • Lekarze:  rodzinni, pediatrzy, ortopedzi, chirurdzy, reumatolodzy, laryngolodzy, neurolodzy, dermatolodzy, stomatolodzy, okuliści – to do nich trafiają dzieci z wczesnymi objawami białaczki.
  • Rodzice – znają swoje dzieci, są w stanie zauważyć najdrobniejsze zmiany na skórze czy w zachowaniu („nie chciało się obudzić”), szybko pogarszający się stan ogólny, bladość, niedowład kończyny.

Czy i dlaczego potrzebny jest program „ALLwin – wygrajmy z białaczką!”


Wczesne wykrycie białaczki czyli mniejszy stopień zaawansowania choroby to większe szanse na przeżycie, ale też lżejsza chemioterapia. Dlatego ważne jest zwiększenie czujności  onkologicznej lekarzy i podniesienie świadomości rodziców.
Dzieci z niespecyficznymi objawami odsyłane są od lekarza do lekarza, wydłuża się czas do właściwej diagnozy. Nowotwór zaś nie czeka , zmiany narastają w postępie geometrycznym – objętość guza w śródpiersiu rośnie dwukrotnie w ciągu 24h.

Nie zawsze morfologia sugeruje białaczkę. Ale wyniki w połączeniu ze zmianami na skórze dziecka czy w jego zachowaniu zgłoszonymi przez rodzica może podsunąć taką myśl lekarzowi.
Lekarze z Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Endokrynologii gdańskiego UCK badając zależność między czasem rozpoznania białaczek, a wstępną diagnozą lekarza rodzinnego, obliczyli, że mediana liczby dni od pierwszej wizyty do przyjęcia na Oddział Hematologii, dla wszystkich rozpoznań łącznie wynosiła: 8,5 dnia.

Rozpatrując poszczególne wstępne diagnozy zaobserwowano istotną statystycznie różnicę między medianami liczby dni.  W przypadku podejrzenia białaczki mediana liczby dni wynosiła jedynie pół dnia. Co świadczy o poważnym traktowaniu powyższego rozpoznania i pośpiechu w przyjeździe na Oddział. Dla niedokrwistości mediana wyniosła 10 dni, infekcji – 19,5 dnia. Zaskakująca była mediana liczby dni od pierwszej wizyty u lekarza rodzinnego do przyjęcia na Oddział Hematologii Dziecięcej przy wstępnym zdiagnozowaniu schorzeń narządu ruchu. Wynosiła 34 dni.   

Oto historia choroby jednego z pacjentów Oddziału Hematologii Dziecięcej gdańskiego UCK pokazująca znaczenie maski objawów białaczek, szybkości postawienia właściwej diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Chłopiec zgłosił się do lekarza z obustronnymi bólami kończyn dolnych w okolicy stawów biodrowych i kolanowych w czerwcu 2002 roku. Następnie, z tego powodu był czterokrotnie hospitalizowany: w czerwcu, sierpniu, wrześniu oraz październiku 2002 roku. Każdorazowo otrzymał leczenie sterydowe - Prednison w dawce do 2mg/kg/dobę. Podczas dwóch pierwszych hospitalizacji rozpoznawano chorobę reumatyczną, podczas kolejnych dwóch - młodzieńcze zapalenie stawów - postać skąpostawową. Podejrzenie białaczki wysunięto dopiero pod koniec października 2002. Z tego powodu skierowano pacjenta na Oddział Hematologii Dziecięcej, gdzie rozpoznano ostra białaczkę limfoblastyczną. Dawka Prednisonu, którą pacjent otrzymał jako leczenie przez 5 miesięcy poprzedzających rozpoznanie białaczki wynosiła około 1500 mg. Aktualnie pacjent jest po dwukrotnym przeszczepie szpiku, powikłanym ciężką postacią choroby przeszczepowej przeciw gospodarzowi.

Mając powyższe na uwadze Fundacja z Pompą – Pomóż  Dzieciom z Białaczką we współpracy z lekarzami z oddziału Hematologii zamierza prowadzić program profilaktyczny „ALLwin - wygrajmy z białaczką”. Chcemy wśród lekarzy i rodziców rozprowadzać ulotki informacyjne, dodatkowo będziemy organizować szkoleniowe prelekcje dla lekarzy różnych specjalności.