napis fundacja2323napis fundacja fbnapis fundacja yt

Status OPP dla Fundacji z Pompą - Pomóż Dzieciom z Białaczką

status opp

7 września 2015 roku, to ponowne narodziny Fundacji z Pompą - Pomóż Dzieciom z Białaczką. Jako Organizacji Pożytku Publicznego. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nadał nam status OPP. Co to oznacza?

To nowe obowiązki sprawozdawcze. Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzenia i ogłoszenia rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego. Ponadto zamieszcza zatwierdzone wyżej wymienione sprawozdania na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Oprócz tego organizacje pożytku publicznego podlegają specjalnemu nadzorowi właściwego ministra. Zgodnie z art. 28 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad działalnością organizacji pożytku publicznego w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego nadzór sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego (Minister Pracy i Polityki Społecznej)

Są też przywileje: użytkowanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach, zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów), opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego, możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej oraz prawo do otrzymywania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych. Mamy nadzieję, że w tym ostatnim nam wydatnie pomożecie podczas rozliczeń z fiskusem za 2015 rok.